Insania est virtus

FIDES EST INSANIR

Insania est virtus • Fides est Insania